วันที่ หัวข้อข่าว 
แสดงข้อมูลทั้งหมด

รวม :  58 รายการ
หัวข้อข่าว
โรงพยาบาลกรุงเทพติดตั้งระบบซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์แบบเครือข่ายโรงพยาบาล
โรงพยาบาลกรุงเทพ ได้มอบให้ บ.เอส.พี.คอมเน็ต จำกัด เป็นผู้จัดทำระบบซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ เพื่อใช้กับโรงพยาบาลในเครือข่าย 19 แห่ง แต่ละแห่งสามารถบริหารจัดการเฉพาะโรงพยาบาลของตนเอง แต่ผู้บริหารส่วนกลางสามารถ ดูรายงานภาพรวมเปรียบเทียบแต่ละโรงพยาบาลได้

ระบบจะครอบคลุมการเก็บทะเบียนเครื่องมือแพทย์,การสำรวจประจำปี,การยืมเครื่องมือจากส่วนกลาง,การซ่อม,การบำรุงรักษา,การสอบเทียบ,การจ้างภายนอก,คลังอะไหล่ และระบบรายงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และ ผู้บริหาร
    โรงพยาบาลศิริราช ติดตั้งระบบบริหารครุภัณฑ์โรงพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช ได้ติดตั้งระบบบริหารครุภัณฑ์โรงพยาบาลสำหรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลติดตามครุภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ใช้ในการแจ้งซ่อม,รับซ่อม,สำรวจครุภัณฑ์,จองใช้ครุภัณฑ์หมุนเวียน,จำหน่าย,PM,CAL

ระบบนี้ได้ติดตั้งใช้งานที่โรงพยาบาลศิริราชมากว่า 4 ปีแล้ว ขณะนี้กำลังพัฒนาขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อเข้าสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารเครื่องมือแพทย์
โรงพยาบาลศิริราช ติดตั้งระบบซ่อมบำรุงบนเว็บสำหรับงานซ่อมบำรุงทั่วไป
โรงพยาบาลศิริราช ติดตั้งระบบซ่อมบำรุงบนเว็บสำหรับการซ่อมบำรุงทั่วไป ไม่รวมเครื่องมือแพทย์
โรงพยาบาลศิริราชได้ใช้ระบบนี้ในการบริหารงานซ่อมบำรุง และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 version 2008 ระบบนี้ได้ติดตั้งใช้งานมานานกว่า 4 ปี แล้ว

    ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการสำรวจคุณภาพชีวิต ทำงานบนเว็บ คลิกที่นี่
บริษัท ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการสำรวจคุณภาพชีวิตของผู้อบู่อาศัย
ในโครงการของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งเป็นการประมวลค่าทางสถิติ และ มีแผนภูมิประกอบหลายแบบ
แสดงผลแบบ real timeใช้ฐานข้อมูล SQL Server
ใช้เทคโนโลยี Flash animation และ XML
โรงพยาบาลศิริราช สร้างระบบแผนงานสอบเทียบสำหรับอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
โรงพยาบาลศิริราช ได้ติดตั้งระบบแผนงานสอบเทียบอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้ในการสร้างแผนงาน และติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนสอบเทียบ

เครื่องมือห้องปฏิบัติการมีการจ้างภายนอกดำเนินการสอบเทียบให้เป็นไปตามมาตรฐาน จึงได้ติดตั้งระบบเพื่อใช้ในการสร้างแผนงาน เพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการสอบเทียบอุปกรณ์ตามแผนที่กำหนด
นอกจากนั้นยังมีระบบการ รับ-ส่ง เรื่อง ระหว่างหน่วยที่เกี่ยวข้องแบบออนไลน์ สามารถสรุปติดตามเรื่องในทุกขั้นตอนการทำงานได้แบบ Real time
    โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี เชื่อมระบบซ่อมบำรุงบนเว็บกับระบบพัสดุ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ติดตั้งระบบซ่อมบำรุงบนเว็บรุ่น BMS Web Professional เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงโรงพยาบาลมากว่า 1 ปีแล้ว

ที่พิเศษกว่า BMS Professional รุ่นมาตรฐานคือ
- การออกหมายเลขครุภัณฑ์เป็นชุด จาการที่ต้องใช้วลาเป็นเดือนในการกรอกข้อมูลเป็นร้อยรายการ พร้อมการจัดพิมพ์เลเบลและทะเบียนประวัติ สามารถลดเวลาเหลือเพียง 1 วัน
- การปรับราคาวัสดุอะไหล่ สามารถดึงข้อมูลจากระบบสต็อกของโรงพยาบาล มาปรับปรุงในระบบซ่อมบำรุงบนเว็บโดยอัตโนมัติ ทำให้มีความถูกต้องในการคำนวณต้นทุนค่าอะไหล่ในใบงาน
- กรณีจ้างภายนอกซ่อม สามารถดึงข้อมูลจากการตรวจรับงานเข้าระบบซ่อมบำรุงบนเว็บอัตโนมัติ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลากรอกข้อมุลซ้ำซ้อน
ระบบบริหารงานคดีบนเว็บ ใช้งานทั่วประเทศ
บริษัท ได้พัฒนาระบบบริหารงานคดี เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินคดีกับลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกำหนด และว่าจ้างทนายเอกชนดำเนินการ โดยการเคหะแห่งชาติ สามารถติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการได้แบบ Real time

ผู้รับจ้างสามารถบันทึกผลคดีเฉพาะที่ตนเองรับผิดชอบเข้าในระบบได้จากทั่วประเทศ และข้อมูลจะสรุปเป็นสารสนเทศให้กับผู้บริหาร
ใช้ฐานข้อมูล Oracle
33